Fra 2018 skal alle landets kiropraktorer akkrediteres, dette betyder at Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS, besøger klinikkerne og søger for at de lever op til et standardsæt.

Klinikken akkrediteres marts 2018.

Akkrediteringen har til formål og højne kvaliteten hos kiropraktorerne og optimere sikkerheden.

Se mere om Den Danske Kvalitets Model her:

Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrol foretages i klinikken på mange planer:

Audit

Behandlingens kvalitet sikres ved ”klinisk audit”, hvor behandlerne sidder med til kollegernes behandlinger og bagefter giver konstruktiv kritik. Ved at gentage det ofte sikres det, at der sker en udvikling af kvaliteten.

Patienttilfredshedsundersøgelser

Med jævne mellemrum vil nye patienter blive bedt om at deltage i en tilfredshedsundersøgelse som bedømmer den modtagne service fra både sekretærer og behandlere.

Denne praksis hjælper os til – konstant – at forbedre patienternes oplevelse, når de besøger os.

Kurser

Klinikkens personale deltager løbende i efteruddannelseskurser, der sigter efter at opdatere eksisterende viden og færdigheder samt lære nye undersøgelses- og behandlingsteknikker.

Studerende

Klinikken fungerer som uddannelsessted for de kiropraktorstuderendes klinikophold. De studerende skal 3 gange undervejs i deres 5-årige studium besøge praksis. I starten blot for at få en fornemmelse for hvordan deres fremtidige erhverv udøves, og senere for at opøve praktiske færdigheder.

Det sidste praksisophold er 1-årigt og foregår efter afgangseksamen fra Syddansk Universitet i Odense. Dette såkaldte turnusophold fører frem mod en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen som ”kiropraktor med ret til selvstændigt virke”.

Klage over behandling m.m.

Patientklager sorterer under Styrelsen for Patientsikkerhed

Du kan klage over den sundhedsfaglige behandling, du har fået. Herunder undersøgelse, diagnose og behandling samt information om og samtykke til behandling, journalføring og vores omgang med tavshedspligt. Deuden kan du klage over, hvis du ikke føler, at vi giver dig passende aktindsigt i din journal.

På styrelsens hjemmeside kan du i detaljer læse om, hvad du kan klage over, og hvordan du gør det.

I hovedtræk har du to valgmuligheder. Enten vælge at få sagen afgjort af Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du vil klage over behandlingsstedet, eller at vælge at få sagen afgjort af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis du klager over en eller flere konkrete sundhedspersoner.

Erstatning

Styrelsen for Patientsikkerhed kan ikke behandle en ansøgning om at få erstatning for din behandling. Er du kommet til skade i forbindelse med en behandling eller en undersøgelse, og ønsker du at søge om erstatning, skal du henvende dig til Patienterstatningen. Du kan læse mere på Patienterstatningen.dk.

Utilsigtede hændelser

For at højne læringsniveauet i sundhedsvæsenet skal alt sundhedspersonale, herunder vores behandlere indberette utilsigtede hændelser. Patienter og deres pårørende kan også indberette.

Ved utilsigtede hændelser forstås ”på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed.”

Man kan både rapportere de utilsigtede hændelser, som man selv er impliceret i og hændelser, som man bliver opmærksom på hos andre.

Du kan læse mere på https://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse/